Πολυτεχνείο Κρήτης

 Τελευταία ενημέρωση

3/10/2009

 

 

Τμήμα Μ.Π.Δ. - Μέλη ΔΕΠ

 

Αναστάσιος Πουλιέζος

Καθηγητής

Προσωπική σελίδα

 Σύγγραμμα " Έλεγχος H"

 

 

   Κυρίως σύγγραμμα  (1570 KB PDF)

 

  Παράρτημα (1703 ΚΒ PDF)

Τα συγγράμματα αυτά προσφέρονται δωρεάν. Η όποια χρηματική συνεισφορά είναι προαιρετική.