Πολυτεχνείο Κρήτης 

Τελευταία ενημέρωση

27/9/2005

 

 

Τμήμα Μ.Π.Δ. - Μέλη ΔΕΠ

  

Αναστάσιος Πουλιέζος

Καθηγητής

Προσωπική σελίδα

 Δημοσιεύσεις

 

Βιβλία

Pouliezos A (2012). “Wind Turbine Control Systems and Power Electronics”, in: Sayigh A., (ed.) Comprehensive Renewable Energy, 2: 329–370. Oxford: Elsevier.

Papageorgiou M.  and A. Pouliezos, eds. (1997).  Proceedings, IFAC 8th Symposium on Transportation Systems 1997, Chania, Greece, 16-18 June 1997, Pergamon Press, Oxford, 1401 pages.

Pouliezos A. and G.S. Stavrakakis (1994).  Real time fault monitoring of industrial processes.  Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands, 543 pages.

Περιοδικά/κεφάλαια σε βιβλία

Moutsopoulou A., Stavroulakis G. and A. Pouliezos (2012). “Simulation and modelling of smart beams with robust control subjected to wind induced vibration”,  Open Journal of Civil Engineering, 2(3): 106-114.

Moutsopoulou A., Pouliezos A. and G. Stavroulakis (2012). “Modeling of active vibration control in smart structures”, J. of Civil Engineering and Science (JCES), (υπό έκδοση)..

Moutsopoulou A., Pouliezos A. and G. Stavroulakis (2011). “Modelling with uncertainty for control tasks”, Journal of Information Technology Project Management, (υπό έκδοση).

Moutsopoulou A., G.E. Stavroulakis, and A. Pouliezos (2011). “Uncertainty modeling and robust control for smart structures”, in M. Papadrakakis et al. (eds.), Computational Methods in Earthquake Engineering, Computational Methods in Applied Sciences 21: 331-356, Springer Science B.V.

Kolokotsa D., Pouliezos A., Stavrakakis G. and C. Lazos  (2009).  Predictive control techniques for energy and indoor environmental quality management in buildings, Building and Environment, 44: 1850-1863.

Κολοκoτσά Δ., Πουλιέζος Α. και Γ. Σταυρακάκης (2006).    Ανίχνευση βλάβης αισθητήρα σε συστήματα διαχείρισης ενέργειας κτιρίων.   Τεχνική Επιθεώρηση, Μάρτιος 2006.

Kolokotsa D., Saridakis G., Pouliezos A. and G. Stavrakakis (2006).    Design and installation of an advanced EIB fuzzy indoor comfort controller using MATLAB.   Energy and Buildings, 38: 1084-1092.

Kolokotsa D., Pouliezos A. and G. Stavrakakis (2006).   Sensor fault detection in building energy management systems.   Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems, Series B: Applications & Algorithms, Suppl. S, 23: 221-225.

Sergaki E.S., Pouliezos A.D. and G.S. Stavrakakis (2002).   Optimal robot speed trajectory by minimization of the actuator motor electromechanical losses. Journal of Intelligent and Robotic Systems, 33: 187-207.

Goumas S., Zervakis M., Pouliezos A. and G.S. Stavrakakis (2001). Intelligent on-line quality control of washing machines using discrete wavelet analysis features and likelihood classification.   Engineering Applications of Artificial Intelligence, 14: 655-666.

Aggelakis C., Loukis E.N., Pouliezos A. and G.S. Stavrakakis (2001).   A neural network-based method for gas turbine blading fault diagnosis.   International Journal of Modelling and Simulation, 21, 1, 51-60.

Kavoussanos M. and A. Pouliezos (2000). Visionary automation of sack handling and emptying . IEEE Robotics and Automation Magazine, 7, 4, 44-49.

Pouliezos A., Papadimitriou D. and G. Tselentis (2000).  Fuzzy vs. “classical control” in a FeNi plant.  Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 8, 4, 229-242.

Pouliezos A., Stavrakakis G. and K. Mathioudakis (2000). On-line leak monitoring in fluid pumping systems. International Journal of Modelling and Simulation, 20, 3, 213-220.

Paone N., Scalise L., Stavrakakis G. and A. Pouliezos (1999). Fault detection for quality control of household appliances by non-invasive laser Doppler technique and likelihood classifier.   Measurement, 25: 237-247.

Kavoussanos M. and A. Pouliezos (1998).  An intelligent robotic system for depalletizing and emptying polyethylane sacks. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 14: 358-362.

Papageorgiou Μ. and A. Pouliezos (1998).  Preface to the Special Section on Transportation Systems. Control Engineering Practice, 6, 6, 725-726.

Ζοπουνίδης K., Πουλιέζος A. και Δ. Γιαννακόπουλος (1995).  Πολυκριτήριο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την εκτίμηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων.  Δελτίον Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Β’ Δεκαετία, έτος 1ο, 1, σ. 59-67.

Pouliezos A., Stavrakakis G.S. and G. Tselentis (1995).  Detection of multivariable system noise degradation. Information and Systems Engineering, 1, 3-4, 255-270.

Siskos Y., Zopounidis C. and A. Pouliezos (1994).  An integrated DSS for financing firms by an industrial development bank in Greece.  Decision Support Systems, 12, 2, 151-168 .

Pouliezos A. (1993).  Recursive sliding window estimators.  Information and Decision Technologies, 19, 1, 19-30.

Zopounidis C., Pouliezos A. and D. Yannakopoulos (1992).  Designing a DSS for the assessment of compamy performance and viability.  Computer Science in Economics and Management, 5, 1, 41-56.

Pouliezos Α. and G. Stavrakakis (1991).  A two-stage real time fault monitoring system.  In S. Tzafestas (ed.), Engineering Systems with Intelligence: Concepts, Tools and Applications.  Kluwer Academic Publishers, 653-660.

Stavrakakis G. and A. Pouliezos (1991).  Fatigue life prediction using a new moving window regression method.  Mechanical Systems and Signal Processing, 5, 4, 327-340.

Pouliezos Α. (1991).  SAVE: An interactive computer package for optimum choice of sav­ing schemes.  Information and Decision Technologies, 17, 2, 77-82.

Stavrakakis G., Lefas C. and A. Pouliezos (1990).  Parallel processing computer implementation of a real time DC-motor drive fault detection algorithm.  IEE Proceedings, Part B, 137, 5, 309-313.

Pouliezos A., Stavrakakis G. and Ch. Lefas (1989).  Fault detection using parameter estimation.  Quality and Reliability International, 5, 4, 283-290.

Pouliezos A. and G. Stavrakakis (1989).  Fast fault diagnosis for industrial processes applied to  the reliable operation of robotic systems.  International Journal of Systems Science, 20, 7, 1233-1257.

Skiadas C., Ζopounidis C. and Α. Pouliezos (1989).  An interactive forecasting support sys­tem.  Foundations of Control Engineering, 14, 2, 81-99.

Pouliezos A., Τzafestas S. and G. Stavrakakis (1987).  Fault detection and location in MRAC robotic system.  In Tzafestas S., M. Singh and G. Schmidt (Eds.),  System fault diagnostics and related knowledge-based approaches, vol. 1: Fault Diagnostics and Reliability, D. Reidel, Dordrecht, 203-217.

Pouliezos Α. and G. Stavrakakis (1987).  Linear state estimation in the presence of sudden system changes: An expert system.  In P. Borne, S.G. Tzafestas (eds.), Applied Modelling and Simulation of Technological Systems,  North-Holland, 41-48.

Pouliezos A. (1986).  System modelling under additive changes.  Foundations of Control Engineering, 11, 6, 133-144.

Pouliezos A.  (1980). An iterative method for calculating the sample serial correlation coefficient.   IEEE Transactions on Automatic Control, AC-25, 4, 834-836.

3  Συνέδρια

Α.  Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κρίση

3.1       Pouliezos A. and G. Stavrakakis (1986).  Linear state estimation in the presence of sudden system changes.  Proceedings, First  IMACS  Symposium on  Modelling and Simulation of Lumped and Distributed Parameter Systems, Lille, France, 3-6 June.

3.2       Πουλιέζος Α., Σκιαδάς Χ., Ζοπουνίδης Κ. και Ε. Παπαγιαννάκης (1989).  'Ενα αλληλεπιδραστικό μεθοδολογικό πλαίσιο υποστήριξης αποφάσεων για την πρόβλεψη μεγεθών της βιομηχανίας.  2ο Συνέδριο ΤΕΕ για την Βιομηχανία, Αθήνα, Απρίλιος, Τόμος Β, 387-399.

3.3       Zοπουνίδης K., Πουλιέζος A. και Δ. Γιαννακόπουλος (1991).  Σχεδιασμός ενός πολυκριτηρίου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την εκτίμηση των επιδόσεων επιχειρήσεων.  4ο Επιστημονικό Συνέδριο "Οι προοπτικές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εν όψει της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης", Θεσσαλονίκη, 21-23 Σεπτεμβρίου.

3.4       Σκιαδάς Χ., Zοπουνίδης Κ. και Α. Πουλιέζος (1991).  Εφαρμογή ενός συστήματος πρόβλεψης για την εκτίμηση της εξέλιξης της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη.  4ο Επιστημονικό Συνέδριο "Οι προοπτικές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εν όψει της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης", Θεσσαλονίκη, 21-23 Σεπτεμβρίου.

3.5       Τσελέντης Γ., Πουλιέζος Α. και Γ. Σταυρακάκης (1992).  Fault Monitor: ΄Ενα υπολογιστικό εργαλείο γρήγορου εντοπισμού βλαβών σε κρίσιμα δυναμικά βιομηχανικά συστήματα.  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ασφάλεια και Υγιεινή στην Χημική Βιομηχανία, Αθήνα, 9-12 Δεκεμβρίου.

3.6       Tselentis G., Pouliezos A. and G. Stavrakakis (1993).  FaultLab: a simulation toolbox for fault detection strategies.  Proceedings, International Conference on Fault Diagnostics TOOLDIAG '93, Toulouse, France, April 5-7, 896-905.

3.7       Pouliezos A., Stavrakakis G. and G. Tselentis (1993).  Detection of multivariable system noise degradation.  Proceedings, IEEE Mediterranean Symposium on New Directions in Contol Theory and Applications, Chania, Greece, 21-23 June.

3.8       M. Καββουσανός, Α. Πουλιέζος (1995).  Εκσάκκιση πολυαιθυλαινίου με ρομποτικό σύστημα εφοδιασμένο με τεχνητή όραση.  Πρακτικά, Σύγχρονες Τεχνολογίες Αυτομάτου Ελέγχου, Αθήνα, 14-15/9/1995, σ. 42-45.

3.9       Γ. Σταυρακάκης, Α. Πουλιέζος (1995).  Faultlab: Ένα πληροφορικό εργαλείο σχεδιασμού και δοκιμής στρατηγικών διάγνωσης βλαβών βιομηχανικών διαδικασιών.  Σύγχρονες Τεχνολογίες Αυτομάτου Ελέγχου, Αθήνα, 14-15/9/1995, σ. 88-92.

3.10   D. Poulis and A. Pouliezos (1997).  Computer assisted learning for automatic control.  2nd International Conference on Teaching Science for Technology at Tertiary Level, Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden, 14-17 June, 1997.

3.11   D. Poulis and A. Pouliezos (1997).  Computer assisted learning for automatic control.  In A. Bir, A.T. Dinibutun, I. Eksin, Y. Istefanopoulos (eds.), Preprints, 4th IFAC Symposium on Advances in Control Education ACE ’97, July 14-16, 1997, Istanbul, Turkey, pp. 181-184.

3.12   G.S. Stavrakakis, A. Pouliezos, M. Zervakis, E. Anagnostakis and G. Tselentis (1997). Feature extraction and neural-fuzzy  classification of washing machines vibration signals for on-line quality control purposes.  In Proceedings, 5th European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing - EUFIT ’97, Aachen, Germany, September 8-11, 1997, pp.1744-1748.

3.13   Γ. Σταυρακάκης, Α. Πουλιέζος και Γ. Τσελέντης (1998).  Fault detection and classification of vibration signals for quality control of household appliances.  Πρακτικά, 2ο Συνέδριο Τεχνολογίας και Αυτοματισμού, Θεσσαλονίκη, 2-3 Οκτωβρίου 1998, σ. 317-322.

3.14   S. Goumas, M. Zervakis, A. Pouliezos, G. S. Stavrakakis, E.P. Tomasini, N. Paone, L. Scalise (2000).   Intelligent on-line quality control using discrete wavelet analysis features and likelihood classification.  Proceedings, 4th International Conference on Vibration Measurements by Laser Techniques: Advances and Applications (AIVELA 2000), 21-23 June 2000, Ancona, Italy, pp. 500-511.

3.15   D. Kolokotsa, G. Stavrakakis, K. Kalaitzakis, A. Pouliezos (2001).  Genetic algorithms for the optimization of a fuzzy adaptive PD of the indoor comfort in buildings.  Proceedings, European Workshop on Intelligent Forecasting, Diagnosis and Control (IFDICON 2001), June 25-27 2001, Santorini, Greece.

3.16   Γ. Σταυρακάκης, Δ. Κολοκοτσά, Α. Πουλιέζος (2001).  Εφαρμογή γενετικών αλγορίθμων για την υποστήριξη αποφάσεων με στόχο τη θερμική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια.  Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτοματισμού, Ρομποτικής και Βιομηχανικής Παραγωγής, 28-30 Ιουνίου 2001, Σαντορίνη.

3.17    M. Kavoussanos, A. Pouliezos (2001).  Cost effective industrial robotic systems. A depalletizing case. Proceedings, MED ’01, 9th Mediterranean Conference on Control and Automation, June 27-29/2001, Dubrovnik, Croatia.

3.18   A. Pouliezos, C. Cristalli (2002). On-line quality control of rotating machinery using pattern recognition. Proceedings, MED ’02, 10th Mediterranean Conference on Control and Automation, July 9-12/2002, Lisbon, Portugal.

3.19   L. Doitsidis, A. Pouliezos (2004) A 3-level experiment for teaching automatic control. Proceedings, ACE 2003, June 16-18, Oulu, Finland, pp. 371-375.

3.20   D. Kolokotsa, Z. Ziao, K. Kalaitzakis, G. Stavrakakis, A. Pouliezos, E. Antonidakis, T. Tsoutsos, V. Geros, M. Santamouris (2004). Smart energy management in the built environment. E-Proceedings, Protection and Restoration of the Environment VII, June 28-July 1, 2004, Mykonos, Greece.

3.21   D. Kolokotsa, A. Pouliezos, G. Stavrakakis (2005). Sensor fault detection in building energy management systems. Proceedings, 5th International Conference on Technology and Automation ICTA '05, 15-16 October 2005, Salonica, Greece, pp. 282-287.

3.22   D. Kolokotsa, A. Pouliezos and G. Stavrakakis (2006). Sensor fault detection in building energy management systems. Proceedings, 2006 International Conference on Intelligent Systems and Knowledge Engineering (ISKE 2006), April 3-7, 2006, Shanghai, China.

3.23   Α. Moutsopoulou, A. Pouliezos, G. Stavroulakis (2008). Robust control in smart systems and their management. Proceedings of the Joint Fourth Scientific Conference on Project Management (PM-04) & the First IPMA /MedNet Conference - Project Management Advances, Training & Certification in the Mediterranean, pp. 510-516, 29-31 May 2008, Island of Chios, Greece.

3.24  I. Mitsios, D. Kolokotsa, G. Stavrakakis, K. Kalaitzakis and A. Pouliezos  (2009).  “Developing a control algorithm for CEN indoor environmental criteria addressing air quality, thermal comfort and lighting”, 17th Mediterranean Conference on Control and Automation MED ’09, Salonica, Greece, 24-26 June.

 

Β.  Ανακοινώσεις σε συνέδρια

B3.1   Skiadas C., Pouliezos A., Ζopounidis C. and Ε. Papagiannakis (1989).  An interactive decision aid methodology to incorporate socieconomic variables in technological forecasting.  10th European Conference on Operational Research, Βelgrade, 27-30 June.

B3.2   Siskos Y., Zopounidis C. and A. Pouliezos (1991).  Un S.I.A.D. intégré pour le financement d'entreprises par une banque grecque de développement industriel.  34th Meeting of the European Working Group "Multicriteria aid for decisions", Marseille, 3-4 October.

4      Αναφορές

4.1       Pouliezos Α. (1978).  Interim report no.1 to British Ministry of Defence, contract ER3/9/4/2066/016 ASA, April.

4.2       Pouliezos Α. (1979).  Interim report no.2 to British Ministry of Defence, contract ER3/9/4/2066/016 ASA, Αpril.

4.3       Pouliezos A. (1992).  Human figure animation.  Report no.1 for the STRIDE program on Hellenic Action for Multimedia Information Systems and Applications, MUSIC, Technical University of Crete, Chania, Greece.

4.4       Frangakis G. and A. Pouliezos (1993).  Application of control fault detection ideas to arterial hypertension diagnosis.  Demo 93/3, Institute of Informatics and Telecommunications, NCSR Demokritos, Athens, April.

4.5       Pouliezos A. and A. Iordanidis (1993).  Rendering techniques in computer animation of human models.  Report no.2 for the STRIDE program on Hellenic Action for Multimedia Information Systems and Applications, MUSIC, Technical University of Crete, Chania, Greece.

4.6       Δ. Γιαννακόπουλος, Κ. Ζοπουνίδης, Α. Πουλιέζος, Ι. Σίσκος, Γ. Δούκας, Σ. Μορές, Α. Σπυριδάκος, Α. Βρανάς και Γ. Λάγγας (1993).  Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων.  Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α.), Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά.

4.7       G.S. Stavrakakis and A. Pouliezos (1999). Feature Extraction and Neural-Fuzzy Classification of Washing Machines Vibration Signals for On-line Quality Control, MEDEA SMT Project SMT4-CT95-2016, Final Report, Chania, Greece, January.

5      Διπλωματικές

5.1       Pouliezos Α. (1975).  A binary-ternary code with restricted error extension.  BSc. thesis, Dept. of Mathematics, Polytechnic of North London.

5.2       Pouliezos Α.  (1976).  Implementation and evaluation of an algorithm for the minimal reali­zation of transfer function matrices in Jordan form.  MSc. thesis, Dept. of Computing & Control, Imperial College, London.

5.3       Pouliezos A. (1980).  Fault monitoring schemes for linear stochastic systems.  Phd. thesis, Dept. of Electrical Engineering, Brunel University, London.

6      Πανεπιστημιακές σημειώσεις

6.1       Πουλιέζος Α. (1986).  Διαφορικές εξισώσεις και εξισώσεις διαφορών για μη μαθηματικούς. Σημειώσεις τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης, 190 σελίδες.

6.2       Πουλιέζος Α. (1987).  Λήψη αποφάσεων.  Σημειώσεις τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης  Πολυτεχνείου Κρήτης, 80 σελίδες.

6.3       Πουλιέζος A. (1991).  Θεωρία Συστημάτων Ελέγχου: Ι. Μέθοδοι απόκρισης συχνότητας.  Σημειώσεις τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης, 250 σελίδες.

6.4       Πουλιέζος Α. (1991).  Θεωρία Συστημάτων Ελέγχου: II. Μέθοδοι χώρου κατάστασης.  Σημειώσεις τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης, 150 σελίδες.

6.5       Πουλιέζος Α. (1995).  Έλεγχος γραμμικών χρονικά αμετάβλητων συστημάτων μίας εισόδου-μίας εξόδου.  Σημειώσεις τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης, 100 σελίδες.

6.6       Πουλιέζος Α. (1997).  Βέλτιστος έλεγχος.  Σημειώσεις Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης, 100 σελίδες.

7      ¶λλες δημοσιεύσεις

7.1       Κ. Ζοπουνίδης, Α. Πουλιέζος (1993).  Πολυκριτήριο Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων          για την εκτίμηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων.  Δελτίο Επιμελητηρίου Χανίων, Χανιά, τ. 21, σ. 7-11 .

7.2       Κ. Ζοπουνίδης, Α. Πουλιέζος, Δ. Γιαννακόπουλος (1996).  Πολυκριτήριο Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για την εκτίμηση των επιδόσεων επιχειρήσεων.  Στο Κ. Ζοπουνίδης, Πολυκριτήρια Μεθοδολογία και Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ, ΙΩΝ, Αθήνα, σ. 106-122.